1 to 12 Order Tables Chart

 

1 to 12 Order Tables Chart

1 Power Table 2 Power Table 3 Power Table
11 = 1 21 = 2 31 = 3
12 = 1 22 = 4 32 = 9
13 = 1 23 = 8 33 = 27
14 = 1 24 = 16 34 = 81
15 = 1 25 = 32 35 = 243
16 = 1 26 = 64 36 = 729
17 = 1 27 = 128 37 = 2187
18 = 1 28 = 256 38 = 6561
19 = 1 29 = 512 39 = 19683
110 = 1 210 = 1024 310 = 59049
111 = 1 211 = 2048 311 = 177147
112 = 1 212 = 4096 312 = 531441
4 Power Table 5 Power Table 6 Power Table
41 = 4 51 = 5 61 = 6
42 = 16 52 = 25 62 = 36
43 = 64 53 = 125 63 = 216
14 = 1 24 = 16 34 = 81
15 = 1 25 = 32 35 = 243
16 = 1 26 = 64 36 = 729
47 = 16384 57 = 78125 67 = 279936
48 = 65536 58 = 390625 68 = 1679616
49 = 262144 59 = 1953125 69 = 10077696
410 = 1048576 510 = 9765625 610 = 60466176
411 = 4194304 511 = 48828125 611 = 362797056
412 = 16777216 512 = 244140625 612 = 2176782336
7 Power Table 8 Power Table 9 Power Table
71 = 7 81 = 8 91 = 9
72 = 49 82 = 64 92 = 81
73 = 343 83 = 512 93 = 729
74 = 2401 84 = 4096 94 = 6561
75 = 16807 85 = 32768 95 = 59049
76 = 117649 86 = 262144 96 = 531441
77 = 823543 87 = 2097152 97 = 4782969
78 = 5764801 88 = 16777216 98 = 43046721
79 = 40353607 89 = 134217728 99 = 387420489
710 = 282475249 810 = 1073741824 910 = 3486784401
711 = 1977326743 811 = 8589934592 911 = 31381059609
712 = 13841287201 812 = 68719476736 912 = 282429536481
10 Power Table 11 Power Table 12 Power Table
101 = 10 111 = 11 121 = 12
102 = 100 112 = 121 122 = 144
103 = 1000 113 = 1331 123 = 1728
104 = 10000 114 = 14641 124 = 20736
105 = 100000 115 = 161051 125 = 248832
106 = 1000000 116 = 1771561 126 = 2985984
107 = 10000000 117 = 19487171 127 = 35831808
108 = 100000000 118 = 214358881 128 = 429981696
109 = 1000000000 119 = 2357947691 129 = 5159780352
1010 = 10000000000 1110 = 25937424601 1210 = 61917364224
1011 = 100000000000 1111 = 285311670611 1211 = 743008370688
1012 = 1000000000000 1112 = 3138428376721 1212 = 8916100448256

 

Leave a Reply